სამცხე-ჯავახეთი
თემატური რუკები

სამცხე-ჯავახეთი ტოპორუკაზე
საველე დაკვირვების ობიექტები
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა
საკრებულოები
ჰიფსომეტრიული საფეხურები
ზედაპირის დახრილობა
ექსპოზიცია
გეოლოგიური აგებულება
სასარგებლო წიაღისეული
ატმოსფერული ნალექები
იანვრის საშუალო ტემპერატურა
ივლისის საშუალო ტემპერატურა
კლიმატური დარაიონება
ჰიდროგრაფიული ქსელი
მინერალური წყლები
ჰიდროლოგიური დარაიონება
ნიადაგები
ნიადაგური დარაიონება
აღდგენილი მცენარეული საფარი
წითელი წიგნი
ძირითადი ლანდშაფტები (გვარები)
ბტკ-ები
მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა
საწარმოები
ნასახლარები
გზები
ხელოვნური ტერასები2019-06-13 15:17:16