სამცხე-ჯავახეთი
პროექტის მონაწილეები

დალი ნიკოლაიშვილი - სამეცნიერო ხელმძღვანელი
ვაჟა ტრაპაიძე - ჰიდროლოგი
ბესიკ კალანდაძე - საველე სამუშაოების ხელმძღვანელი,
რობერტ მაღლაკელიძე - ლანდშაფტმცოდნე
ლამზირა ლაღიძე - კლიმატოლოგი
დავით სართანია - ეთნოლოგი
რევაზ თოლორდავა - კარტოგრაფი
თინათინ ნანობაშვილი - გეომორფოლოგი
ქეთევან მგალობლიშვილი - ეკონომგეოგრაფი
დავით სვანაძე - გის-სპეციალისტი
ზაზა გულაშვილი - გის-სპეციალისტი
ელენე ნიკოლაიშვილი - ნიადაგმცოდნე-ლაბორანტი


2019-06-13 15:01:57