სამცხე-ჯავახეთი
სამცხე-ჯავახეთი

ზოგადი მონაცემები
მდებარეობა
რელიეფი
გეოლოგიური აგებულება
სასარგებლო წიაღისეული
ჰავა
კლიმატის ცვლილება
ჰიდროგრაფიული ქსელი
მინერალური წყაროები
ნაიდაგები
მცენარეები
ლანდშაფები
ბუნების ძეგლები
ტრადიციული ბუნებათსარგებლობა
დასახლებული პუნქტები
ეკონომიკის დარგები
ისტორიულ-კულტურული ძეგლები


2019-06-13 15:06:47