სამცხე-ჯავახეთი
პროექტის შესახებ

პროექტის დასახელება: ტერიტორიული დაგეგმარებისათვის სამცხე-ჯავახეთის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შეფასება გის-ანალიზის მეშვეობით
პროექტის შიფრი: AR/105/9-280/13
კვლევის მიზანი: ტერიტორიული დაგეგმარებისათვის სამცხე-ჯავახეთის ლანდ-შაფტურ-ეკოლოგიური კომპიუტერული მოდელის შექმნა (კვლევის მასშტაბი 1:50,000) და ერთიანი სტრატეგიული სქემის შემუშავება.


2019-06-13 14:59:19